5. Al Maa'idah

Larangan meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib
90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.


[434]. Lihat no. [396].