warning: Creating default object from empty value in /usr/home/www/hikmah/html/program/lib.php on line 582.

0322 Sumber-sumber Rujukan

0322 Sumber-sumber RujukanDari Sumber-sumber Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah:

 1. Al-Quranul Karim, terjemahan dan tafsiran dari pelbagai sumber.
 2. 2Al-Qur’an dan Terjemahnya (Indonesia).
  3Imam al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab Bad’ ul-Khalq wa Nuzul Isa, Jilid 4. (terjemahan)
  4Imam Muslim, Sahih Muslim, Jilid 1, Jilid 2, Bab Nuzul Isa, Bab 18. (terjemahan)
  5Imam Abu Daud, Sunan Abu Daud, Jilid 2, Jilid 3 & Jilid 5. (terjemahan)
  6Imam at-Tarmizi, Sahih at-Tarmizi, Jilid 2, Jilid 9. (terjemahan)
  7Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Jilid 2.  (terjemahan)
  8Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad, Jilid 1 & Jilid 3. (naskha Arab dan terjemahan Inggeris)
  9Imam an-Nasaie, Sunan an-Nasaie (terjemahan)
  10Imam Al-Hakim, Mustadrak as-Sahihain, Jilid 4.
  11Imam Ibnu Hajar al-Haitami, As-Sawa’iqul Muhriqah.
  12Imam Ibnu Hajar al-Haitami, Al-Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdiyul Muntazar (naskhah Arab dan terjemahan).
  13Imam Ibnu Tawus, Kitabul Malahim wal Fitan.  
  14Imam at-Tabrani, Al-Majma’.  
  15Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari, Jilid 7.
  16Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Tahzibus Sabit, Jilid 9.
  17Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari, Jilid 7.
  18Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Lisanul Mizan, Jilid 1.  
  19Ibnu Sabbagh al-Maliki, Al-Fusulul Muhimmah, Jilid 12.
  20Imam Al-Ghazali, Ihya’ Ulumiddin (bahasa Arab dan edisi-edisi terjemahan).
  21Imam Mahyuddin Ibnu Arabi al-Hatimi, Al-Futuhatul Makkiyah.
  22Imam As-Suyuti, Kitab Al-Hawi Lil Fatawa, Jilid 2.  
  23Imam As-Suyuti, Al-Urful Wardi.
  24Imam As-Suyuti, Alamat Qiyamat.
  25Imam As-Suyuti, Al-Jami’us Saghir.
  26Imam As-Syakrani, Tanbihul Mughtarrin.
  27Ibnu Asir, Kamilut Tawarikh, Jilid 1.  
  28Al-Yaaqubi, Tarikh, Jilid 3.  
  29Imam Syamsuddin Abu Abdillah al-Ansari Al-Qurtubi, At-Tazkirah Fi Ahwalul Mauta wa Ahwalul Akhirah.
  30Imam Al-Baihaqi, Sunanul Kubra (naskhah Arab dan pelbagai terjemahan).
  31Ibnu Asakir, Tarikh, Jilid 4.  
  32Imam at-Tabari, Tarikhul Umam Wal Muluk (Tarikh at-Tabari), Jilid 7. (naskhah Arab dan terjemahan)
  33Imam Ibnu Kasir, Alamat Yaumul Qiyamah.
  34Imam As-Sakhawi, Fathul Mughith, Jilid 3.
  35Imam Az-Zurqani, Syarhul Mawahibul Ladunniyyah, Jilid 5.
  36Imam Ali bin Abu Bakar al-Haitami, Majma’ul Zawaid (ed. Kaherah), Jilid 7.
  37Said Muhammad Hasan, Al-Mahdiyah fil Islam (Kaherah, 1373H).
  38Al-Hafiz Abu Nuaim, Aqdud Durar Fi Akhbaril Mahdiyul Muntazar, Jilid 12, Bab 1.
  39Kanji As-Syafie, Al-Bayan fi Akhbar Sahibuz Zaman, Bab 12.  
  40Ubaidallah Hindi Hanafi, Arjahul Matalib.
  41Imam Abu Bakar al-Iskafi, Fawa’idul Akhbar.
  42Imam Abu Bakar al-Iskafi, ‘Aqdud Durar fi Akhbaril Muntazar.
  43Abul Fadhal Abdullah bin as-Siddiq al-Husaini al-Idrisi, Al-Mahdiyul Muntazar.
  44Syeikh Osman Jalaluddin, Ad-Durratun Nafi’ah fi Isyaratus Sa’ah, Bahagian 1 & 2.  
  45Pehin Datu Seri Maharaja Dato’ Seri Utama Sahibul Fadhilah Haji Ismail bin Omar Abdul Aziz, Ringkasan Akidah Ahli Sunnah wal Jemaah.
  46Yusuf bin Yahya bin Ali bin Abdul Aziz al-Maqdisi asy-Syafie as-Sullami, Aqdud Durar fi Akhbaril Muntazar.
  47Mustaffa Suhaimi, Al Mahdi Nama Yang Paling Dipertikai dan Sering Dieksploit Sepanjang Sejarah Umat Islam.
  48Ustaz Haji Ashaari Muhammad, Siapa Mujaddid Kurun Kelima Belas?
  49Ustaz Haji Ashaari Muhammad, Aurad Muhammadiah Pegangan Darul Arqam, Sekali gus Menjawab Tuduhan.
  50Ustaz Haji Ashaari Muhammad, Berhati-hati Membuat Tuduhan.
  51HM Thalib Lubis, Imam Mahadi.
  52Muhammad Labib Ahmad, Siapa Imam Mahadi?
  53Ahmad Thompson, Dajjal, The King Who Has No Clothes.
  54Muhammad As-Saban, As’afur Raghibin.
  55Joesoef Sou’yb, Agama-agama Besar di Dunia.
  56Allamah Ahmad bin Muhammad bin Siddiq al-Ghumari al-Husni, Abrazul Waham al-Maknun.
  57Dr. Ehsan Ilahi Zhahier, As-Syiah wat Tasyayyu’.
  58Dr. Ehsan Ilahi Zhahier, As-Syiah wa Ahlulbait.
  59Dr. Ehsan Ilahi Zhahier, As-Syiah was Sunnah.
  60Imam Nuaim bin Hammad, Al-Fitan.
  61Ahmad bin Jaafar bin Al-Munadi, Kitabul Malahim.
  62Hamud bin Abdullah at-Tuwaijiri, Al-Ihtijaj bil Asar ‘Ala Man Ankaral Mahdiyul Muntazar.
  63S. H. Alattas, Talqin Untuk Umno.
  64S. H. Alattas, Memo Kepada Perdana Menteri.
  65Syed Hussein Alattas, Melayu, The Overseas American.
  66Abu Muhammad Atta, Pemuda Bani Tamim Perintis Jalan Imam Mahdi.
  67Syeikh Muhammad Nafis Idris Al-Banjari, Ad-Durrun Nafis.
  68Abdul Rahman bin Talib, Tanda-tanda Kiamat.
  69Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi, Empat Puluh Hadis Tentang Peristiwa Akhir Zaman.
  70Tun Seri Lanang, Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu).
  71______, Hikayat Muhammad Ali Hanafiah.
  72Wan Alias Wan Abdullah, Aliran Syiah.
  73Sahliono, Biografi dan Tingkatan Perawi Hadits.
  74‘Ramli Kabi’ Ahmad Shiddiq Abdurrahman, MA, Bai’at: Satu Prinsip Gerakan Islam, Jilid 1.

Dari Sumber-sumber Wahabi dan Barat pula adalah:

 1. 75BAHEIS, JPM Malaysia, Mastika Hadis (Jilid 1).
  76Dr. Musa Al-Musawi, As-Syiah wat Tashih, As-Sira’ Bainasy Syiah wat Tasyaiyu’.
  77______, Ensiklopedi Islam, Jilid 3.
  78Cyril Glassç, Ensiklopedi Islam Ringkas.
  79The Columbia Encyclopedia : Sixth Edition, 2000.
  80Ibnu Khaldun, al-Muqaddimah (edisi Kaherah).
  81Ibnul Jauzi, Ahadisul Maudhu’at.
  82Syeikh Muhammad bin Salih bin ‘Usaimin, Fatawal Aqidah.
  83Dr. Hamka, Sejarah Umat Islam.
  84Pusat Islam, Penjelasan Terhadap Buku Aurad Muhammadiah Pegangan Darul Arqam.
  85Mohd Roshdi Yusoff, 40 Persoalan Arqam & Aurad Muhammadiah.
  86I. Z. Abidin, Qiyamat dan Tanda2nya.
  87A. J. Quinnel, The Mahdi (novel).

Dari Sumber-sumber Syiah pula adalah:

 1. 88Muhammad bin Yaakub Al-Kulaini, Usulul Kafi, Jilid 1.
  89Muhammad Baqir Al-Majlisi, Biharul Anwar, Jilid 46, Jilid 51 dan Jilid 52.
  90Syeikh Sulaiman Balkhi, Yanabi’ul Mawaddah, Jilid 1 dan Jilid 2.
  91Naubakhti, Firaqusy Syiah.
  92Lutfullah as-Safi Golpaygani, Muntakhabul Asar Fil Imamus Sani ‘Asyar.
  93Subhi Saleh, Nahjul Balaghah.
  94Sheikh at-Tusi, Kitabul Ghaibah.
  95Sayid Hashim Bahrani, Tabsiratul Wali Fi Ma Ra’al Qaimul Mahdi.
  96Husain bin Muhammad Taqi Nuri, Kasyful Asrar (naskhah asal dan pelbagai terjemahan).
  97Al-Jazairi, Anwarun Nukmaniyah (edisi Tibriz), Jilid 2.
  98Ayatullah Sadr, Kitabul Mahdiy.
  99Tehrani, Ad-Dhari’ah Ila Tasanifus Syiah, Jilid 5.
  100Al-Hurrul ‘Amili, Fusulul Muhimmah.
  101Al-Arbili, Kasyful Ghummah, Jilid 3.
  102Al-Mufid, Al-Irsyad.
  103Ayatollah Ruhollah Khomeini Mosavi, Al-Hukumatul Islamiyah (naskhah Arab dan pelbagai terjemahan).
  104Ibnu Abil Hadid Al-Muktazili, Syarah Nahjul Balaghah (naskhah asal dan terjemahan).
  105Ali bin Husain Al-Masudi, Murujuz Zahab.

Dari Sumber-sumber Lain adalah:

 1. 106.Berita Harian dan Berita Minggu, pelbagai keluaran.
  107.Utusan Malaysia dan Mingguan Malaysia, pelbagai keluaran.
  108.The New Straits Times dan Sunday Times (Malaysia), pelbagai keluaran.
  109.The Star dan Sunday Star (Malaysia), pelbagai keluaran.
  110.Watan, pelbagai keluaran.
  111.Bacaria, pelbagai keluaran.
  112.Mingguan Perdana, pelbagai keluaran.
  113.Mingguan Islam, pelbagai keluaran.
  114.Warta KL, pelbagai keluaran.
  115.Eksklusif, pelbagai keluaran.
  116.Harakah, pelbagai keluaran.
  117.Akhbar Al-Arqam (rumi dan jawi), pelbagai keluaran.
  118.Variasari, pelbagai keluaran.
  119.Mastika, pelbagai keluaran.
  120.Al-Islam, pelbagai keluaran.
  121.Suara Majlis, Jabatan Hal Ehwal Agama Perak Darul Ridzuan, pelbagai keluaran.
  122.Majallah Editor, Jun 1990 (Indonesia).
  123.Majalah Kebenaran (Indonesia), pelbagai keluaran.
  124.Newsweek, pelbagai keluaran.
  125.Kertas-kertas kerja pelbagai pihak.
  126.Risalah-risalah dan makalah dari pelbagai tempat, keluaran dan pihak.
  127.Internet, dari pelbagai laman web.
  128.Siaran-siaran radio, Radio dan Televisyen Malaysia (RTM).
  129.Berita Perdana, TV1 dan News On 2, TV2, RTM.
  130.Buletin Utama, TV3, Sistem Televisyen Malaysia Berhad (STMB).
  131.Pengajian-pengajian lisan oleh guru-guru agama.


Artikel ini adalah bagian dari buku Imam Mahdi : Rahasia Kegemilangan Umat Islam pada Zaman Modern karangan Ustadz Hawari bin Abdul Malik

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer